Jsem tu pro Vás.

Petr Kulhánek

Petr Kulhánek

s podporou

Životopis

Petr Kulhánek je absolventem Vysoké školy ekonomické v Praze. Během studia absolvoval dvě roční stáže, rok v USA a rok v Austrálii, podílel se také na činnosti rodinného vydavatelství „Promenáda“ v rodných Karlových Varech.

Po dokončení studia pracoval v manažerských pozicích pro velkoobchodní společnosti HOPI a později MAKRO Cash & Carry.

V roce 2000 se na plný úvazek vrátil do rodinného vydavatelství Promenáda jako jeho ředitel a vletech 2005-2010 byl generálním tajemníkem Mezinárodní federace novinářů a spisovatelů cestovního ruchu FIJET.

V roce 2006 spoluzaložil nezávislé politické hnutí Karlovarská občanská alternativa (KOA), které je od toho roku součástí zastupitelstva města. V letech 2010 a 2014 KOA v komunálních volbách zvítězila a Petr Kulhánek byl zvolen primátorem města. V roce 2012 byl také zvolen zastupitelem Karlovarského kraje na společné kandidátce TOP 09 a Starostové a nezávislí. V roce 2016 obhájil mandát krajského zastupitele na společné kandidátce STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) s podporou KOA, KDU-ČSL a TOP 09.


V současné době je předsedou Sdružení lázeňských míst ČR, místopředsedou Svazu měst a obcí ČR pro evropské záležitosti, členem Mayors’ Steering Group projektu Great Spas of Europe – sériové nominace významných evropských lázeňských měst na Seznam světového dědictví UNESCO.

Narozen v roce 1971. Celoživotní fanda filmového umění, od roku 1993 spoluzakladatel a člen Filmového klubu Karlovy Vary. Aktivní vytrvalostní běžec. Hovoří plynně anglicky, dorozumí se rusky a německy. Je ženatý, má dva syny.

Kalendář

Program pro volby do Poslanecké sněmovny 2017

 1. ZÁKLADY EVROPY A NAŠEHO STÁTU
  1. STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ (STAN) jsou politickým hnutím, které ve svých programových dokumentech vychází z kořenů judaisticko-křesťanské morálky Evropy, plně se hlásí k ideálům evropské otevřenosti, humanismu a mravnosti, čerpající z odkazu vzniku samostatného státu, založeného na rovnosti mužů, žen a příležitostí. Vyznáváme sekularizovaný stát, v němž platí svoboda vyznání, a zároveň žádné náboženství ani církev nemá podíl na státní moci.
 2. SVOBODNÝ ČLOVĚK A SVOBODNÁ SPOLEČNOST
  1. Základní hodnotou pro nás představuje svobodný člověk a občanská společnost. Věříme proto ve společenské uspořádání, v němž veřejná moc reguluje náš každodenní život a svobodu v nezbytně nutné míře. Lidský život a svoboda jsou hodny nejvyšší ochrany. Svoboda výchovy, vzdělávání, vědy, univerzit a lidského myšlení obecně tvoří základy svobodné evropské společnosti. Lidská práva a svobody jsou klíčovou součástí našeho ústavního pořádku.
 3. PEVNÉ MEZINÁRODNÍ UKOTVENÍ
  1. Hnutí přispívá zajištění důstojného a respektovaného místa České republiky ve světě a k posilování spolupráce členských států Evropské unie. Jen pevná opora v euro-atlantické spojenectví zajistí mírovou a svobodnou budoucnost naší země. Budoucnost Evropy se musí opírat o zodpovědnost členských států EU, jejich spolupráci a solidaritu a vycházet z výrazného ztotožnění občanů jednotlivých zemí se zásadními kroky Evropské unie.
 4. DECENTRALIZACE STÁTU A SAMOSPRÁVA
  1. Cílem činnosti hnutí STAN je vytvoření fungujícího státu, vznikajícího zezdola, jenž se opírá o rozvinutou místní a regionální samosprávu. Svoboda člověka plyne i z jeho práva podílet se na spolurozhodování v rámci demokratického způsobu vlády. Svobodná obec je pro nás pilíř státu, v níž se rozvíjí mezilidské vztahy, sounáležitost a ochrana tradic.
 5. INDIVIDUÁLNÍ ODPOVĚDNOST
  1. Základní uspořádání státu má odrážet hledisko zodpovědného občana, jenž se musí o život svůj a své rodiny postarat sám. Pokud problémy, jimž čelí, však přesahují schopnosti a možnosti jeho a jeho rodiny, je povinna mu pomoci jeho obec a je-li to i nad její možnosti pak kraj (region). Teprve až v poslední řadě je povinován zakročit ve prospěch občana stát. Starostové a nezávislí proto vyznávají toto členění naší odpovědnosti za sebe sama a naše blízké: občan/rodina l obec/kraj l stát
 6. PRÁVNÍ STÁT A ROVNOST
  1. Hnutí usiluje o důvěru v právní řád, zkvalitnění zákonů a vymahatelnost práva. Nelze-li právo vymoci, jsou podkopány samotné základy státu. Výkon občany svěřené státní moci je vždy podřízen principům právního státu, respektu k zákonům, kterému podléhá i stát samotný. Hnutí odmítá veškeré projevy národnostní, náboženské a rasové nesnášenlivosti a staví na zásadě rovných příležitostí, ale i povinností, jakož i odpovědnosti každého jednotlivce.
 7. OCHRANA VLASTNICTVÍ A SOLIDARITA
  1. Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je klíčová pro fungování státu a svobodného trhu. Opíráme se o solidaritu společenství zodpovědných občanů pro zajištění důstojného života všech, zejména v tíživých životních situacích, přístupu ke vzdělání, ochraně zdraví, pomoci ve stáří.
 8. ŠETRNOST
  1. V přístupu ke zdrojům, ať přírodním či ekonomickým, se opíráme o zásadu šetrnosti s cílem předat budoucím generacím příznivé životní prostředí. Prosazujeme vyrovnané hospodaření s veřejnými prostředky a v oblasti administrativy potírání zbytečné byrokracie.
 9. SLUŽBA OBČANŮM
  1. Hnutí pojímá výkon veřejných funkcí jako službu občanům při uplatňování demokratických pravidel vládnutí. Prosazujeme průhlednost veřejného života, informovanost občanů, potírání korupce a zneužívání moci. Na veřejné funkce budeme prosazovat sebevědomé občany, kteří dokáží převzít zodpovědnost za sebe, svou rodinu, zaměstnance či společnost.
 10. SPOJOVAT, NE ROZDĚLOVAT
  1. Je naší povinností pojmenovávat i tíživé společenské problémy bez příkras, s důvěrou v rozum a odpovědnost občanů. Náš přístup k výkonu svěřených funkcí je spojovat, ne rozdělovat. Při spolupráci s programově blízkými partnery, ale i ve sporech s protivníky vždy ctíme svobodnou politickou soutěž.

Celý náš volební program pro parlamentní volby 2017 si můžete stáhnout ve formě PDF.

Kandidáti ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017

Petr Kulhánek
hnutí Karlovarská občanská alternativa
primátor města Karlovy Vary, ekonom
Karlovy Vary
Miroslav Plevný
bez politické příslušnosti
radní města Cheb, děkan Fakulty ekonomické Západočeské univerzity
Cheb
Jitka Pokorná
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
starostka města Nová Role, zdravotní sestra, pěstounka
Nová Role
Petr Mikšíček
bez politické příslušnosti
filmař, dokumentarista
Praha 6
Miroslav Balatka
bez politické příslušnosti
geodet
Sokolov
Jiří Klsák
hnutí Karlovarská občanská alternativa
náměstek primátora města Karlovy Vary, archeolog a historik
Karlovy Vary
Karel Tyrpekl
bez politické příslušnosti
radní města Cheb, lékař
Cheb
Vladislava Chalupková
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
starostka obce Drmoul, pedagog
Drmoul
Jiří Nešpor
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
ekonom, bývalý dlouholetý starosta obce Zádub-Závišín
Zádub-Závišín
Petr Kvasnička
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
starosta obce Verušičky, dobrovolný hasič
Verušičky
Hana Nesybová
bez politické příslušnosti
radní města Nová Role, lékařka
Nová Role
Miroslav Stropek
hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
starosta obce Bukovany, rybář
Bukovany
Petra Gajičová
bez politické příslušnosti
starostka obce Libavské Údolí, ekonomka
Libavské Údolí
Antonín Jalovec
bez politické příslušnosti
starosta města Cheb, středoškolský pedagog
Cheb

Social media

Petr Kulhánek je dále na

Naše vizuály ve volbách do Poslanecké sněmovny 2017

Kontakt

Ing. Petr Kulhánek
primátor města Karlovy Vary
Magistrát města Karlovy Vary
Moskevská 21, 361 20 Karlovy Vary
T +420 353 118 319
F +420 353 118 397
GSM +420 775 878 600